Среда, 08.04.2020, 02:09
Ви увійшли як Гість | Група "Гості" | RSS

Комунальний заклад "Чоповицький ліцей"
  

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входу

Самоврядування

Скажіть мені, чи можна жить без школи?

Мабуть, що так, але б я не змогла,

Бо це – мій рідний дім, моя дорога

До повного змістовного життя!

Діяльність органу учнівського самоврядування спрямована на створення дійової, чіткої, адекватної сучасним освітнім пріоритетам і завданням виховної системи, здатної забезпечувати виховання учня як громадянина України, особистості моральної, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної, готової здійснювати самостійний вибір, приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях і бути готовою до відповідальності за них.

У виховній роботі школи утвердились ефективні технології, які забезпечують творчий розвиток особистості. Домінантою у розвитку учнівського самоврядування є формування в учнів патріотизму.

Важливою особливістю виховання особистості в сучасних умовах має бути захист дитини від життєвих негараздів, конфліктів, самотності, а також створення умов для вільного розвитку її духовних і фізичних потреб.

Одним із завдань виховання є соціальна адаптація майбутніх громадян держави, тобто поступове включення дитини в систему суспільних і творчих відносин. Дітям треба дати необхідні знання про суспільство, його культуру, історію, минуле і сьогодення, навчити жити в цьому суспільстві.

Основна мета, яка стоїть перед педагогічним колективом школи – відновити кращі традиції українського народу, його національну гідність та самосвідомість, високу мораль, працелюбність, виховати патріота-громадянина України через органи учнівського самоврядування.

При Чоповицькому ЗНВК існують дві добровільні дитячі організації: Президентська країна та Барвінкова країна. Кожна має свою структуру, має позитивний результат функціонування системи: учні зайняті різноманітними видами громадської діяльності та позаурочної роботи за інтересами, більшість з них виділяються свідомою дисципліною, високою громадською активністю.

Президентська країна


1. Контролює і опікує відстаючих, перевіряють щоденники (записи), подяки, догани, робота з обдарованими дітьми, олімпіади.

2. Чергування в класі, в школі, дисципліна на перервах. Вирішення конфліктних ситуацій. Ведуть облік відвідування в школі. Охайний вигляд.

3. Ведуть облік успішності та відвідування уроків фізкультури, ведуть пропаганду здорового способу життя; запис в секції, турпоходи, відповідають за спортивні змагання.

4. Випуск Незалежної газети, стінгазет, готують матеріали для стендів, перевіряють стан підручників.

5. Допомагають у підготовці різноманітних свят, залучають учнів до участі у цих святах.

6. Шефська допомога ветеранам, зустрічі, квіти, допомога людям похилого віку, допомога учням свого класу, різноманітні види роботи з учнями Барвінкової країни, дослідницькі роботи.

Виходячи з таких позицій, педагогічний та учнівський колектив нашої школи підійшли до створення демократичної моделі учнівського самоврядування.

В основу її покладено організаційно-методичні принципи управління:

· Регулярна почергова змінність виборчого активу;

· Розширення реальних прав і повноважень органів самоврядування;

· Доброзичлива вимога;

· Конкретизація колективних творчих справ;

· Створення умов для прояву і розвитку здібностей кожного члена.

До принципів роботи органів учнівського самоврядування було віднесено:

· Демократичність (обрання органів самоврядування на основі громадської думки);

· Виборність (на основі обєктивної характеристики кандидатур проходить голосування за висунуту кандидатуру);

· Змінність (зміна ділянок роботи, забезпечення кожному члену нових функцій у колективі);

· Звітність (звіт про виконання доручень при завершенні визначеного виду діяльності), співробітництво, довіра;

· Узгодженість між членами колективу, дорослими і дітьми; особиста і колективна відповідальність за прийняття рішень та їх виконання; гласність, контроль, демократизація відносин дорослих і дітей.

Перша важлива сходинка для учнівського колективу – навчитися жити в умовах демократії, виробити в себе навички активної участі в діяльності своєї організації, у вирішенні питань, які мають колективне, громадське значення. Через створену модель учнівського самоврядування формувати творчу, національно свідому, життєстверджуючу особистість.

Учнівське самоврядування – це результат цілеспрямованих педагогічних зусиль з організації учнівського колективу, який забезпечує формування ряду позитивних якостей (почуття солідарності, причетності, відповідальності, критичного мислення тощо), розвиток організаторських здібностей у своїх членів шляхом залучення їх до управління шкільними справами та створення працездатних органів колективу, наділених реальними правами та обов’язками.

Учнівське самоврядування – це педагогічна технологія, яка сприяє розвитку громадських якостей дитини в системі демократичних відносин виховного колективу на принципах самореалізації, самодіяльності, самоорганізації та самодостатності особистості.

Для вирішення існуючої проблеми, реалізації поставленої мети та ідеї в ЗНВК визначено основні завдання діяльності учнівського самоврядування шляхом організації життя учнівського колективу, які реалізуються у залученні всіх його членів до планування, організації, контролю і підбиття підсумків навчальної і суспільно корисної праці. Основна їх мета – виховати в учнів активну життєву позицію, підготувати їх до дійової участі в демократичному управлінні суспільством.

Існуюча модель учнівського самоврядування сприяє виробленню в учнів таких якостей як:

· Відповідальність за доручену справу, за колектив, за все, що відбувається навколо;

· Принциповість – вміння критикувати, належним чином сприймати критику, давати об’єктивну оцінку власним вчинкам і оточуючих людей;

· Самостійність;

· Готовність залежно від конкретних умов знаходити правильне рішення, долати труднощі;

· Творче ставлення до дійсності;

· Вміння виявляти ініціативу, вносити в будь-яку справу свої зусилля, думки, пропозиції.

Маючи дієву модель учнівського самоврядування, Чоповицька гімназія дає знання, виховує в дусі патріотизму, вчить добра, порядності. Це реальний шлях, на якому сільська школа долає соціально-культурні розриви між нею та життям. Саме тому учнівський колектив сильний та організований, з чіткою системою самоврядування і відповідальністю перед суспільством за навчання і вчинки.


Для забезпечення ритму життя, дисципліни і порядку протягом усього навчального дня в ЗНВК функціонує ефективно діюча система учнівського самоврядування. Близько 100 учнів беруть участь в роботі органів самоврядування, інші виконують тимчасові доручення.

Справжня учнівська демократія починається з вищого органу самоврядування – вибори президента школи, які беруть початок в класному колективі.

Боротьба за лідерство нерідко створює у класі нервозну атмосферу, викликає заздрощі, породжує суперечки. Тому на допомогу приходить шкільний психолог. Робота психолога з учнями складна і багатогранна. Про учня, його індивідуальні особливості, здібності можна дізнатися за допомогою методів бесіди, спостереження, аналізу продуктів діяльності.

У 9-11 класах Семенченко Ольга Миколаївна проводить анкетування, яке стосується активу класу. Учасники здійснюють самоаналіз лідерських здібностей. Після обробки даних вже визначаються лідери в цих класах, які автоматично стають претендентами на посади президента та прем’єр-міністра школи.


Після того, як визначилися з лідерами, Ольга Миколаївна, окремо в психологічному кабінеті, проводить ще одне анкетування для поглиблення знання учнями самих себе, своїх психологічних особливостей, для усвідомлення своїх дій і думок, зміцнення позитивних якостей особистості. Психолог спрямовує свої зусилля саме на розвиток і вдосконалення найкращих комунікативно-організаторських здібностей учнів. Така форма роботи дозволяє відстежувати актуальні проблеми, які є в учасників, сприяє усвідомленню ними своїх індивідуально-типологічних особливостей, а також їх ефективному використанню у колективі.

Управління Президентської країни здійснюється на демократичних засадах – шляхом виборів. Президент обирається таємним голосуванням на перервах. Вибори вважаються  дійсними, якщо проголосує більшість учнів школи. Право бути обраним має право кожен учень 9-11 класів. Офіційне оголошення результатів виборів президента учнівського самоврядування проводиться на наступний день після виборів. Новообраний президент вступає на пост з моменту складання присяги на урочистій лінійці.


Учнівське самоврядування – це спосіб організації життя дитячого колективу, за якого діти та дорослі як товариші в спільній справі піклуються про поліпшення, зміну навколишнього життя та самих себе; планують, організовують і аналізують свою діяльність усі разом через накопичення, осмислення та вибір думок, припущень, ідей кожного, формуючи в діяльності стосунки дружби, поваги, взаєморозуміння й турботи.

Найвищим органом Президентської країни є Загальні збори, які скликаються президентом один раз на місяць. Лідер та учнівська рада вирішують найбільш важливі питання шкільного життя, напрями діяльності колективу, затверджуються педагоги-радники, які конкретно закріплюються за кожною ділянкою роботи. До ініціативної групи педагогів-радників входять керівники закладу, окремі педагоги.

Учнівська рада з її міністерствами – завжди господар у школі. Педагоги переконані: немає і не може бути в учнівського колективу таких справ, організацію яких не можна довіряти його членам. Учнівському активу довіряють брати участь у складанні планів роботи, в організації ремонту школи, виставленні учням оцінок за поведінку, підготовці характеристик; обговоренні питання про відзначення нагородами, заохоченнями.

На початку кожного тижня, як правило в понеділок, учнівський та педагогічний колектив збирається на лінійку, де міністерства звітують про виконану роботу протягом тижня, підбиваються підсумки діяльності у класах з питань навчання, дисципліни, порядку. Аналіз класних колективів, ініціативних груп та діяльності школи висвітлюються у шкільній «Незалежній газеті» та класних стіннівках. Учнівська рада представляє на лінійці найактивніших, визначає поле діяльності на поточний тиждень, розподіляє доручення.

Важливе значення має обговорення колективом виконання учнями своїх громадських доручень. Тут дається оцінка ставлення учня до доручення, тим якостям і вмінням, які виявилися під час його виконання. Одночасно з цим виробляється вміння оцінювати вчинки і дії оточуючих, говорити правду в очі, не ображаючи опонента, формується почуття громадянської відповідальності.

Авторський колектив нашої школи, який об’єднує творчих учителів та ініціативних учнів розробив власну концепцію учнівського самоврядування та успішно впроваджує її в практичну діяльність. Учнівське самоврядування – невід’ємна частина навчально-виховного процесу, елемент цілісної виховної системи школи, основою якої є різноманітні міністерства.

У школі діє шість міністерств: навчання, дисципліни і порядку, здоров’я та спорту, інформації, культури і дозвілля, волонтерського руху, вони сприяють активізації шкільного життя, зацікавленості учнів до справ колективу. Функціональні обов’язки міністерств розроблялись і коригувалися всіма учнями. Звичайно, перші кроки в цій роботі робили разом з учнями, заохочуючи кожну самостійну думку, вигадку, непомітно підкидаючи свої ідеї, при цьому намагаючись триматися "у тіні». Особливість побудови такої системи полягає в тому, що до складу кожного міністерства входять діти різних вікових груп, зацікавлені змістом спільної діяльності.

Міністерство культури та дозвілля керує проведенням культурно-масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення з підготовки цих заходів.

І вже традиційним стало проведення у закладі різноманітних конкурсів, літературно-музичних вечорів, новорічних свят, під час яких повністю розкриваються учнівські здібності.

Міністерство дисципліни і порядку надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями правил для учнів, організовує чергування класних колективів по школі. Робота цього міністерства полягає у захисті прав та гідності учня, а завдання – запобігти порушенню прав учнів зі сторони вчителів та старшокласників.

Барвінкова країна

Молодші школярі – це діти 6-11 років. Вступ до школи – це переломний період у житті дитини: формуються якісно нові стосунки з дорослими (вчителями, батьками) та однолітками; провідною діяльністю стає навчання. У дошкільному і молодшому шкільному віці закладається фундамент моральної поведінки дитини, починає формуватися громадська спрямованість особистості, активно відбувається засвоєння моральних норм і правил поведінки дитини. Характер у молодших школярів лише починає складатися, тому характерологічні прояви є ситуативними, відзначається суперечливістю і нестійкістю.

Учні 1 – 2-х класів не можуть стримувати свої почуття, контролювати їх зовнішній прояв, до того ж вони відзначаються емоційною нестійкістю, частою зміною настрою, короткочасними, бурхливими проявами радості, горя, гніву, страху.

А вже в 3-му класі у дітей проявляється більш адекватна самооцінка, працелюбність, старанність, дисциплінованість, акуратність, вольова регуляція своєї поведінки, у навчальній діяльності важливим мотивом виступає почуття обов’язку.

Великі можливості у молодшому шкільному віці є для формування соціальних взаємин, що ґрунтуються на принципі колективізму. Цьому сприяють спільні заняття, колективні ігри, праця. У школах України поширюються нові форми виховної роботи, які культивують любов до рідного краю, свого народу, домівки батьків, оберегів національної культури.

В Чоповицькому ЗНВК розроблена програма для молодшого шкільного віку, яка отримала назву «Барвінкова країна». Вона допомагає створити умови для самореалізації особистості молодшого школяра в позаурочний час, згуртувати дитячий колектив, підвищити активність учнів у навчанні, розвивати творчі здібності,ініціативу і самодіяльність, вивчати історію рідного краю, формувати якості громадянина, господаря своєї Батьківщини.

СТРУКТУРА БАРВІНКОВОЇ КРАЇНИ


 

  1. Слухають розповіді про історію України, її героїв; відвідують краєзнавчі музеї, місця загибелі героїв; вчаться розуміти українські традиції, звичаї; грають українські народні ігри з вожатими.
  1. Вчаться турбуватися про навколишнє середовище – не смітити, оберігати тварин, птахів, доглядати за кімнатними рослинами, читають книги про природу, беруть активну участь в охороні зелених насаджень на території школи.
  1. Вчаться турботливо, з любов’ю відноситися один до одного в класі, в школі, приходити на допомогу молодшим, своїм товаришам, друзям, з повагою ставитися до оточуючих людей. Навчаються співчувати та допомагати людям, які зазнали горя, біди.
  1. Приймають участь у спортивних змаганнях «Веселі старти», ходять на екскурсії класом, з батьками; навчаються правилам протипожежної безпеки і дорожньому руху; допомагають своїм товаришам в оволодінні навиків фізичної підготовки.
  1. Навчаються слідкувати за порядком у класі, школі, на території школи, чергувати і виконувати доручення, робити своїми руками різні вироби та дрібний ремонт шкільного майна, працювати на шкільній території.
  1. Доглядають за могилами воїнів, пам’ятниками, обелісками, поповнюють новими матеріалами шкільний музей, зустрічаються з учасниками ВВв.

Країна Барвінкова – це об’єднання молодших школярів. Члени об’єднання називаються БАРВІНЧАТАМИ.

Вони живуть і працюють за такими основними законами:

· Будь здоровим, поважай і люби рідних, близьких людей;

· Добре навчайся, працюй, займайся спортом;

· Розвивай власні здібності і таланти;

· Завжди допомагай товаришам, виручай у важку хвилину;

· Поважай національні традиції, вивчай історію України.

Ознайомившись з законами, молодші школярі навчаються дотримуватись їх норм і вимог у формі ігор, конкурсів, бесід, вікторин. Велику роботу проводить шкільний психолог Ольга Миколаївна, яка вчить дітей жити і працювати в колективі, шанувати свого вчителя, пишатися своїм класом.

Символом країни є ВЕСЕЛКА, яка своїми промінчиками- кольорами зігріває кожен клас. А кожен клас в свою чергу – це окрема незалежна держава. За кожним класом закріплені учні-вожаті, які допомагають класоводам у проведенні різноманітних свят та виховних заходів.


Девіз Барвінкової країни:

Сім кольорів веселки в нас

Ми барвінчата – просто клас

Усі вони яскраво сяють

Нам перемогу обіцяють!


 Самоврядування 

 

Пошук
Календар
«  Апрель 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Друзі сайту

Copyright ZeXeL © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz